Het LOGO Woordenschatfestival

Iedereen doet mee!

Op woensdag 2 oktober vindt het LOGO Woordenschatfestival plaats. En u bent van harte welkom! Belangstelling voor woordenschatonderwijs? Kom dan naar deze dag en geniet van alle kennis en ervaringen die we met u delen!

LOGO-gebruiker?

Het LOGO Woordenschatfestival biedt iedereen die werkt met LOGO een gevarieerd aanbod om u als gebruiker bij te spijkeren in het gebruik van de verschillende producten. We bieden u nieuwe inzichten over woordenschatontwikkeling en er is ruim gelegenheid om ervaringen met collega’s uit te wisselen.

Aan het werk met woordenschatonderwijs?

Heeft u om een andere reden belangstelling voor woordenschatonderwijs? Ook dan heeft Het LOGO Woordenschatfestival veel te bieden! Er is aandacht voor het belang van woordenschatontwikkeling en hoe LOGO hierbij zeer succesvol wordt ingezet. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen aan gebruikers van de diverse producten van LOGO.

Waarom?

Woordenschat is een belangrijk thema, zowel in de school als in de maatschappij! Als we willen dat álle kinderen, ook die met een taalachterstand, mee kunnen doen in onze maatschappij, moeten we starten bij de woordenschat. Het is de basis voor schoolsucces. Dat betekent dat er geen drempels zijn om het talent uit ieder kind te halen. Wanneer het talent van ieder kind in de VVE en basisschool maximaal tot uiting of wasdom komt, kan het iedere toekomstige (school)keuze maken die past bij die talenten. En iedereen heeft een (minimale) woordenschat nodig om zich te kunnen uiten (communicatie), te kunnen leren (cognitieve ontwikkeling) en zo mee te kunnen en durven doen (zelfvertrouwen).

€159,-

per deelnemer, vrij van btw

Meldt u zich met meer dan drie personen aan? Dan geldt voor de vierde persoon en zo verder, een korting van 10%. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus schrijft u zich op tijd in!

Programma woensdag 2 oktober 2019

9:30

Vrolijke ontvangst

10:15

10:30

Keynote spreker 1 over gedachtegoed LOGO 3000, Iedereen doet mee en het belang van woordenschatonderwijs

11:00

Welkom

11:30

Keynote spreker 2 over belang woordenschatonderwijs voor nieuwkomers in Nederland

11:45

Gebruikers op de catwalk: good practices

12:15

Ontmoetingsmarkt gebruikers: uitwisseling van tops en tips

13:15

Lunch

15:00

Workshops
(carroussel, elke workshop duurt 30 minuten)
• Het belang van LOGO 3000 voor nieuwkomers (speciaal voor gemeentes)
• Het belang van betrokkenheid ouders
• Nieuwste inzichten woordenschatonderwijs
• Professionalisering voor gebruikers VVE en groep 1/2, met o.a. tips and tricks
• Professionalisering voor gebruikers groep 3, met o.a. tips and tricks
• Professionalisering voor gebruikers groep 4/5, met o.a. tips and tricks
• Uitwisseling tips and tricks ván gebruikers vóór nieuwe gebruikers
• Kennismaking met LOGO 3000, voor nieuwe/potentiële gebruikers

15:45

Interactief woordenschatspel door het hele gebouw

16:00

Plenaire sessie: resultaten van de dag

Borrel

Het programma is nog niet definitief. Heeft u specifieke vragen of wensen rond het programma? Geeft u dat dan aan op het aanmeldingsformulier.

Lustrum!

Voorheen organiseerde LOGO jaarlijks een dag voor gebruikers van o.a. LOGO 3000, waar veel (onderbouw)leerkrachten op af kwamen. Dit jaar willen we een bredere doelgroep aanspreken en is de gebruikersdag omgetoverd tot Het LOGO Woordenschatfestival. Dit vindt plaats op woensdag 2 oktober 2019.

Het is voor de vijfde keer dat LOGO zo’n bijeenkomst organiseert, een lustrum dus. Daar zijn we trots op! Daarom krijgt woensdag 2 oktober een feestelijk tintje, waarbij wij u als bezoeker graag in het zonnetje willen zetten. We vieren met elkaar het succes van LOGO, we onderkennen het belang van goed woordenschatonderwijs, we delen nieuwe inzichten, wisselen nieuwe tips en tops uit en spijkeren onze kennis bij.

Locatie

Het LOGO Woordenschatfestival (voorheen Gebruikersdag) vindt plaats in Het Muntgebouw te Utrecht. Een prachtig rijksmonument aan de Leidseweg 90, centraal gelegen in het land en goed bereikbaar.

Inhoud programma

LOGO 3000 wordt door velen beschouwd als het belangrijkste hulpmiddel bij woordenschatontwikkeling in de onderbouw van het basisonderwijs in Nederland. De aanpak, gebaseerd op de werkwijze van Met woorden in de weer en De Viertakt van Verhallen worden gebruikt op meer dan 600 basisscholen.

Met LOGO 3000, LOGO groep 3 en LOGO Schooltaalwoorden voor de groepen 4 en 5 worden steeds meer leerkrachten bediend, zodat steeds meer leerlingen hun woordenschat uit kunnen breiden en óók mee kunnen doen.

Maar er is ook interesse vanuit andere hoeken, bijvoorbeeld leerkrachten, pedagogisch medewerkers en taalcoördinatoren die op zoek zijn naar een goede aanpak van woordenschatonderwijs. Ook is woordenschatontwikkeling van groot belang voor vertegenwoordigers van gemeentes die het voordeel zien voor nieuwkomers met een taalachterstand. Een aantal Nederlandse gemeentes heeft LOGO 3000 al integraal ingevoerd op alle basisscholen binnen hun gemeentegrens.

Certificaat

Na afloop van deze dag ontvangt u eencertificaat van deelname. Dit certificaat kunt u opnemen in uw portfolio.

Voorwaarden Schooltaalwoorden Challenge

1. Algemeen

Deze voorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de ‘Schooltaalwoorden Challenge‘ (hierna: ‘de Actie’). De Actie is een initiatief van LOGO3000 LOGOgroep 3 en LOGO schooltaalwoorden (verder te noemen: ‘de Organisator’) gevestigd te Baarn en kantoorhoudende aan de Gerrit van der Veenlaan 4 te (3743 DN) Baarn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24347194. De actievoorwaarden zijn leidend.

De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator bekend gemaakt worden via de website https://www.logo3000.nl/de-schooltaalwoorden-video-challenge.

Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Deze Actie begint op 1 juni 2019 en eindigt op 5 juli 2019 (hierna: ‘de Actieperiode’).

2. De Actie

Ter gelegenheid van de lancering van LOGO Schooltaalwoorden wordt er een video-challenge georganiseerd, waarmee je €1000,- kunt winnen voor je klas: vrij te besteden!

Inhoud van de actie:

 • Beluister het liedje ‘Door de regen’ met je klas. Dit is één van de liedjes uit LOGO Schooltaalwoorden. Hiernaast vind je het liedje ook in de karaoke-versie.
 • Maak een originele video waarin  (een deel van) dit liedje centraal staat, bijvoorbeeld een flashmob, playback-flimpje of een te gekke dans-opname in kleurige regenkleding. Iedereen kan meedoen, alles mag en kan!
 • Upload jullie video op jullie eigen YouTube-kanaal en voeg de hashtag #LOGOvideochallenge toe. Je mag jullie video ook via WeTransfer sturen naar info@logo3000.nl, dan plaatsen wij de video op het YouTube-kanaal van LOGO 3000.
 • Uit de inzendingen wordt op 5 juli 1 winnaar bekendgemaakt. De uitslag is te zien op: https://www.logo3000.nl/de-schooltaalwoorden-video-challenge.
 • Video’s die tijdens de Actieperiode worden geüpload blijven eigendom van de Deelnemers maar mogen rechtenvrij door de Organisator worden gebruikt.
 • De video mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die aanstootgevend of obsceen kunnen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden om vulgaire, hatelijke, racistische, bedreigende en/of seksueel getinte teksten en beelden te gebruiken.

Indien de video inbreuk maakt op enige rechten van derden of anderszins onrechtmatig of ongepast is, zal de Organisator de link naar de video (laten) verwijderen en zal de betreffende Deelnemer worden uitgesloten.

3. Deelname

 • Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

4. Privacy

 • De Deelnemers zijn verplicht correcte, actuele en complete informatie te verschaffen over hun persoon en hun school.
 • Voor Deelnemers die onjuiste informatie verschaffen vervalt de deelname.
 • De Deelnemer ziet erop toe dat in de video de privacy van daarin getoonde personen (zoals leerlingen) niet wordt geschonden.
 • De Deelnemer gaat akkoord met het verwerken van persoonsgegevens voor het organiseren en het uitvoeren van de Actie (waaronder het aanwijzen en op de hoogte stellen van winnaars van de Actie, en het uitreiken van de prijzen). Op deze gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deelnemer machtigt Organisator voor het gebruik van deze gegevens in het kader van de Actie.
 • De Organisator verstrekt persoonsgegevens van Deelnemers slechts aan derden waarmee de Organisator samenwerkt in het kader van deze Actie.

5. Aansprakelijkheid

 • De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van de Deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
 • De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden die bij deze Actie betrokkenen zijn, zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.
 • De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruikte video-, audio-, en beeldmateriaal en de inhoud van de vlog van de Deelnemers, daaronder begrepen maar niet beperkt tot eventuele (nadelige) gevolgen wegens publiciteit die de Deelnemer toekomt.
 • Door een video in te zenden voor deze Actie vrijwaren de Deelnemers de Organisator van alle aanspraken door derden op de gebruikte content in hun vlog.
 • Door een video in te zenden voor deze Actie geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisator om de video openbaar te (laten) maken in het kader van de Actie.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

De Deelnemer verleent aan Organisator een eeuwigdurende, wereldwijde, exclusieve, overdraagbare licentie tot het gebruik van de vlog in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de openbaarmaking of verveelvoudiging van deze video(‘s) en/of foto’s of gebruik voor andere promotionele doeleinden. De Organisator is hiervoor geen vergoeding verschuldigd. Voor zover mogelijk doet de Deelnemer afstand van zijn of haar persoonlijkheidsrechten in de zin van de Auteurswet.

7. Prijzen

 • Er is 1 prijs te winnen.
 • De winnende klas krijgt €1000,- : vrij te besteden.
 • Binnen 3 weken na het eindigen van de Actie wordt de prijswinnaar persoonlijk benaderd.
 • Bij eventuele weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Slotbepalingen

 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

LOGO 3000 • Gerrit van der Veenlaan 4 • 3743 DN Baarn • T: +31 (0)346 219 211 • info@logo3000.nlPrivacy statement