Workshop overzicht

Doorgaande lijn naar groep 4-5: LOGO Schooltaalwoorden

Marianne Verhallen

Duur: 50 minuten

Een goede kennis van de woorden in een schooltekst is basisvoorwaarde voor begrip en daarmee voor leersucces. Als kinderen moeilijkere zaakvakteksten gaan lezen, komen er ook niet-alledaagse woorden aan de orde, zoals ervaring, invloed en belang. Dit zijn voor kinderen lastige woorden om te leren en voor leerkrachten ingewikkeld om uit te leggen. Daarom is LOGO Schooltaalwoorden ontwikkeld. De primeur van het LOGO Woordenschatfestival!

Dr. Marianne Verhallen is opgeleid als taalwetenschapper aan de UvA en gespecialiseerd in NT2. Zij was docent en hoofd Expertisecentrum NT2 aan de Pabo in Haarlem. In 1994 promoveerde zij aan de UvA op het onderzoek naar diepe woordkennis van kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Samen met Dirkje van den Nulft ontwikkelde zij de aanpak Met Woorden in de Weer®, LOGO 3000, LOGO Groep 3 en LOGO Schooltaalwoorden. Zij publiceert, adviseert en spreekt regelmatig in binnen- en buitenland op het terrein van woordenschatontwikkeling.

Van intentioneel naar incidenteel woorden leren met prentenboeken

Dirkje van den Nulft

Duur: 50 minuten

Om teksten te begrijpen hebben leerlingen veel woorden nodig. Daarnaast pikken leerlingen ook weer veel nieuwe woorden op door (voor) te lezen. In de deze workshop gaat het over het belang van voorlezen. Je leert welke woorden je uit een prentenboek (vooraf) moet aanbieden zodat leerlingen de kans krijgen om de grote lijn van een verhaal te begrijpen en daarover mee te kunnen praten. Deze aanpak vergroot het incidenteel  woordleren: de woordenschatkennis van de leerlingen wordt op een speelse en vanzelfsprekende wijze uitgebreid.

Dirkje van den Nulft werkte als docent Nederlands en Drama op de Pabo in Haarlem. Zij heeft in de nascholing veel schoolteams getraind op het terrein van woordenschatonderwijs en met kinderen theatervoorstellingen gemaakt.  Ze adviseerde over en ontwikkelde de woordenschatleerlijn van twee taalmethoden. Samen met Marianne Verhallen ontwikkelde zij de aanpak Met Woorden in de Weer®, LOGO 3000, LOGO Groep 3 en LOGO Schooltaalwoorden. Voor het nieuwkomersonderwijs heeft ze het concept van de thematische aanpak ‘Wereld vol Woorden’ ontwikkeld. Haar kracht is het vertalen van theoretische kaders en wetenschappelijke inzichten naar de alledaagse schoolpraktijk.

Van woorden tot zinnen

Josée Coenen

Duur: 50 minuten

Zo gauw leerlingen Nederlandse zelfstandige naamwoorden of persoonlijke voornaamwoorden én werkwoorden kennen, kun je al zinnen met ze maken. In deze workshop laat Josée zien hoe je met de woorden van LOGO 3000 de vervolgstap zet. Je oefent eerst het maken van eenvoudige zinnen en breidt dit langzaam uit.

Josée Coenen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en algemene taalwetenschap aan de UvA. Zij deed longitudinaal onderzoek naar de verwerving van Nederlands door anderstalige volwassenen. Zij geeft veel trainingen en nascholingscursussen op dit gebied. Zij is (mede-)auteur van o.a. Uitgesproken Nederlands, Zien is snappen en Woorden in prenten. Daarnaast is Josée auteur van De bovenkamer, een kleurrijke, visuele opzoekgrammatica van het Nederlands.

De lijn doortrekken: werken met LOGO Groep 3

Loes Tulleners-Buis

Duur: 30 minuten

Leerkrachten zien vaak grote verschillen in woordkennis bij hun leerlingen. Leerlingen met een te kleine woordkennis doen er langer over om vlot technisch te leren lezen en hebben op de langere termijn veel moeite met begrijpend lezen. LOGO Groep 3 is het hulpmiddel om de woordenschat van kinderen in groep 3 snel en systematisch uit te breiden. Leerkrachten krijgen materialen in handen om kinderen woorden te leren die noodzakelijk zijn om in groep 3 te kennen. Hoe? Dat wordt in deze bijdrage helder.

Loes Tulleners-Buis heeft ervaring als groepsleerkracht, IB-er en adjunct-directeur in het basisonderwijs. Zij werkt als coördinator opleidingen bij Onderwijsgroep Amstelland. Zij begeleidt en coacht studenten en leerkrachten middels beeldcoaching. Ook participeert zij in werkgroepen over curriculum ontwikkeling van de Pabo. Trainen en begeleiden van leerkrachten, IB-ers en schoolteams doet zij regelmatig.

Belang van interactie, het 4e gouden uitje

Ruud Walst

Duur: 30 minuten

Uit de lessen die Ruud als assessor heeft bijgewoond blijkt dat vooral interactie een uitdaging is voor veel leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Juist in de interactie ontwikkelen de kinderen hun taal. Door veel te praten raken zij vertrouwd met nieuw verworven woorden en zinsstructuren. In deze bijdrage komen praktische tips aan bod om in gesprekjes de taalontwikkeling te stimuleren.

Ruud Walst was docent Nederlands aan de Pabo. Hij specialiseerde zich in Nederlands als Tweede taal en verzorgde veel nascholingscursussen voor basisschoolteams. Als assessor neemt Ruud assessments Met Woorden in de Weer® af. Daarnaast coacht en traint hij schoolteams op het gebied van interactie en begrijpend lezen en is hij medeauteur van Taalontwikkeling op school, handboek voor interactief taalonderwijs.

Doelmatig inzetten van toetsen bij NT2-kleuters

Monique van den Bos

Duur: 30 minuten

Er is veel te doen in het onderwijs over het toetsen van kleuters. Monique zet verschillende toetsen in als hulpmiddel bij taal- en woordenschatontwikkeling van haar kleuters. “Toetsen maakt dat je kritisch naar jezelf, de kinderen in je klas en de ouders kijkt”. Monique laat zien hoe zij dit doet en de resultaten van de LOGO 3000-toets inzet in haar onderwijspraktijk.

Monique van den Bos is leerkracht bij de Intensieve Taalklassen Apeldoorn en leerlingbegeleider van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Daarnaast is zij coach op het gebied van woordenschatonderwijs, begrijpend luisteren en -lezen. Als leerkracht heeft zij veel ervaring met LOGO 3000 en het betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen in de thuissituatie.

Werken aan woordenschat; aan de slag met LOGO 3000

Suzanne van Oers

Duur: 30 minuten

Om woordenschatachterstanden te verkleinen moet je zo vroeg mogelijk beginnen. LOGO 3000 is opgezet als voorraadkamer waaruit leerkrachten in de onderbouw en pedagogisch medewerkers kunnen putten om ervoor te zorgen dat alle kinderen minimaal de 3000 woorden uit de BAK kennen wanneer ze naar groep 3 gaan. Dit materiaal maakt het haalbaar om dat op een efficiënte, effectieve en vrolijke manier voor elkaar te krijgen. In deze workshop gaat het over het belang van een goede en gestructureerde woordenschatopbouw voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen en maakt u kennis met LOGO 3000.

Suzanne van Oers werkt als taalspecialist op scholen die de kwaliteit van hun taalonderwijs willen verbeteren. Zij traint en coacht professionals die de taalontwikkeling van hun leerlingen willen stimuleren. Onder het motto: ‘Taal verrijkt je leven’. Suzanne studeerde Engelse taal en algemene taalwetenschappen aan de UvA. Zij heeft veel ervaring en expertise in de VVE, Met Woorden in de Weer® en met begrijpend luisteren en -lezen.

Woordenschat verbindt gemeente, onderwijs, voorschool en ouders in Leerdam

Jan Schmitz

Duur: 30 minuten

Woordenschatontwikkeling blijkt een bindmiddel te zijn voor alle samenwerkende partijen in Leerdam: gemeente, voorschool, basisonderwijs en ouders. Wijkaanpak, JGZ en Bibliotheken haken aan. Deze bijdrage van Jan Schmitz gaat over het formuleren van de doelstellingen, de zoektocht naar oplossingen en invulling geven aan de samenwerking in Leerdam (Leerdam is recent opgegaan in de gemeente Vijfheerenlanden).

Jan Schmitz heeft gewerkt als directeur, adviseur en interimmanager in de kinderopvang. Hij heeft in zijn werk veel aandacht gehad voor de raakvlakken en doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisonderwijs. Tussen 2013 en 2018 was hij directeur Stichting Peuterwerk Leerdam en Stichting Kinderopvang Centraal Nederland. In die periode heeft hij samen met Wieneke Mulder, toenmalig beleidsadviseur onderwijs en VVE coördinator van de gemeente Leerdam aan de wieg gestaan van verbetering van de VVE en implementatie van LOGO 3000.

Samen werken aan woordenschat: op weg naar kansengelijkheid in Arnhem

Jonathan Simonis, stichting PAS / gemeente Arnhem

Duur: 30 minuten

Gemeente Arnhem werkt met schoolbesturen samen in Stichting Pas. Zij streven kansengelijkheid na voor kinderen in Arnhem door in te zetten op woordenschat. Dit wordt in de hele gemeente gedaan, onder andere door te werken met LOGO 3000: in de peuteropvang, OAB-basisscholen en ouderbijeenkomsten. Jonathan bespreekt in haar bijdrage de succesvolle aanpak in Arnhem.

Jonathan Simonis werkt bij Stichting PAS. Als adviseur kansengelijkheid is zij verantwoordelijk voor de implementatie van gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) op het gebied van ouderbetrokkenheid. Daarnaast adviseert zij de VVE-(voor)scholen op het terrein van de uitvoering van gemeentelijk VVE-beleid. Zij heeft in haar werk veel aandacht voor het verbinden van organisaties met het doel om kansengelijkheid voor kinderen in Arnhem te realiseren.

LOGO & Ondernemend Leren, een goede combinatie

Judith Kat

Duur: 30 minuten

‘Lol bij het leren’ maakt de school niet alleen leuker voor de leerkracht en de kinderen, het maakt het onderwijs aantoonbaar effectiever. Ondernemend Leren is een vorm van themagericht onderwijs. Kinderen zijn bij Ondernemend Leren zo intrinsiek gemotiveerd dat zij niet merken dat ze aan het leren zijn. In deze bijdrage wordt Ondernemend Leren op een inspirerende manier geïntroduceerd.

Judith Kat werkt als trainer en coach in het (basis)onderwijs. Zij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de UvA. Haar aandachtsgebieden zijn o.a. de opleidingen en cursussen IB/RT, coaching, training en taalspecialist. Judith heeft passie voor onderwijs, taal en coaching. Ook traint en coacht zij leerkrachten die zich willen professionaliseren. Op het terrein van communicatie, coaching, onderwijsvernieuwing, ondernemend leren en woordenschat.

Differentiëren met LOGO 3000

Mariska Groeneveld

Duur: 30 minuten

In elke klas zijn er grote verschillen tussen kinderen. Ook op het gebied van woordenschat zal er een verschil zijn in je klas. Waar moet je nou precies aan denken als je wilt differentiëren met LOGO? In deze workshop gaan we in op deze vraag. We kijken naar de organisatie, doelen en verschillende werkvormen die je kunt inzetten.

Mariska Groeneveld werkt als leerkracht, trainer en specialist woordenschat in het nieuwkomersonderwijs. In 2017 heeft zij de post hbo-opleiding NT2 afgerond. Ook is zij lid van de werkgroep die ‘Wereld vol Woorden’ ontwikkelt.

Een schat aan woorden, hoe meet je dat?

Gerben Veerbeek, CITO

Duur: 30 minuten

Doel, gebruik en interpretatie van woordenschattoetsen staan in deze bijdrage centraal. Daarbij is aandacht voor zowel de methodegebonden toetsen als de methode-onafhankelijke toetsen. Hoe wordt de LVS-toets Woordenschat samengesteld, op basis van welke criteria worden de woorden gekozen en hoe kun je de resultaten interpreteren? En hoe kun je met een toets van 50 woorden iets zinnigs zeggen over de woordkennis van leerlingen? Adviseur Gerben Veerbeek neemt je mee in de wondere wereld van het toetsen van woordenschat en de nieuwe toetsen Woordenschat 3.0.

Gerben Veerbeek is adviseur primair onderwijs bij CITO en gespecialiseerd in het zinvol gebruik van toetsen. Hij adviseert bestuurders, schoolleiders en intern begeleiders op het terrein van nut en noodzaak van toetsen. Daarnaast traint Gerben leerkrachten in het gebruik van het Leerlingvolgsysteem van CITO en de interpretatie van resultaten. Hij heeft gewerkt als leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs en als adviseur bij een onderwijsbegeleidingsdienst.

‘Wereld vol woorden’, speciaal voor nieuwkomersonderwijs

Mariska Groeneveld / Hanna Kuijs

Duur: 30 minuten

In vogelvlucht wordt de thematische aanpak van ‘Wereld vol Woorden’ geïntroduceerd. Zowel Mariska als Hanna zijn leerkrachten in het nieuwkomersonderwijs. Beiden hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van dit lesmateriaal. ‘Wereld vol Woorden’ heeft als doel dat nieuwkomersleerlingen functioneel taalvaardig worden in de Nederlandse taal. Hoe zit WvW in elkaar en hoe werkt deze aanpak in de praktijk? Dat wordt duidelijk in deze bijdrage.

Mariska Groeneveld werkt als leerkracht, trainer en specialist woordenschat in het nieuwkomersonderwijs. In 2017 heeft zij de post hbo-opleiding NT2 afgerond. Ook is zij lid van de werkgroep die ‘Wereld vol Woorden’ ontwikkelt.

Hanna Kuijs werkt als nieuwkomersleerkracht en onderwijsadviseur op het gebied van NT2 en meertaligheid. Ze geeft training en advies aan leerkrachten die werken met nieuwkomers. Daarnaast schrijft ze mee aan ‘Wereld vol Woorden’. Hanna studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, waar ze zich specialiseerde in onderwijskundig ontwerp en advies. Daarna heeft Hanna de Pabo afgerond.

De kracht van taaldenkgesprekken

Hanna Kuijs

Duur: 30 minuten

Taal leren op een spannende manier: door samen na te denken over een belangrijke kwestie. Wat doe je bijvoorbeeld als je terugkomt van buiten spelen en er is niemand thuis om open te doen? In een taaldenkgesprek daagt de leerkracht een klein groepje leerlingen uit om samen over zo’n probleem te denken en te praten. Je slaat twee vliegen in één klap: kinderen gebruiken de woorden die ze met LOGO hebben geleerd en leren al doende nieuwe taal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Hanna zien dat dit soort gesprekken in iedere groep kunnen werken.

Hanna Kuijs werkt als nieuwkomersleerkracht en onderwijsadviseur op het gebied van NT2 en meertaligheid. Ze geeft training en advies aan leerkrachten die werken met nieuwkomers. Daarnaast schrijft ze mee aan ‘Wereld vol Woorden’. Hanna studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, waar ze zich specialiseerde in onderwijskundig ontwerp en advies. Daarna heeft Hanna de Pabo afgerond.

Terug naar Programma LOGO Woordenschatfestival

Programma woensdag 2 oktober 2019

9:30

Vrolijke ontvangst

10:15

10:20

Belang van woordenschatonderwijs door Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft
Verhallen en Van den Nulft spreken over het belang van woordenschatonderwijs én introduceren LOGO Schooltaalwoorden.

10:45

Welkom

11:45

Keynote spreker Sible Andringa over Woordenschat is een vaardigheid
‘Woordvaardigheid’ is geen bestaand Nederlands woord. We spreken meestal van woordenschat en benaderen woordenschat vaak als een kennisaspect van de taal. Woordenschat is echter niet alleen een kwestie van kennen, maar ook van kunnen. Andringa beargumenteert dat er wel degelijk zoiets bestaat als woordvaardigheid, en dat woordvaardigheid een belangrijk aspect van de lees- en luistervaardigheid is.

12:00

Gebruikers op de catwalk
Juffen en meesters die dagelijks met LOGO woordenschat onderwijzen, vertellen op theatrale wijze over hun ervaringen.

13:00

Ontmoetingsmarkt gebruikers en lunch
Tijdens de lunch is een ontmoetingsmarkt waarop bezoekers ervaringen met ervaringsdeskundigen kunnen uitwisselen.

13:15

Uitleg middagprogramma: workshops en woordenschatspel

14:00

Interactief woordenschatspel

16:00

Workshops
Tijdens het middagprogramma volgt u drie workshops, u kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:
• Doorgaande lijn naar groep 4-5: LOGO Schooltaalwoorden (Marianne Verhallen)
• Van intentioneel naar incidenteel woorden leren met prentenboeken (Dirkje van den Nulft)
• Van woorden tot zinnen (Josée Coenen)
• De lijn doortrekken: werken met LOGO Groep 3 (Loes Tulleners-Buis)
• Belang van interactie, het 4e gouden uitje (Ruud Walst)
• Doelmatig inzetten van toetsen bij NT2-kleuters (Monique van den Bos)
• Werken aan woordenschat; aan de slag met LOGO 3000 (Suzanne van Oers)
• Woordenschat verbindt gemeente, onderwijs, voorschool en ouders in Leerdam (Jan Schmitz, gemeente Leerdam)
• Samen werken aan woordenschat: op weg naar kansengelijkheid in Arnhem (Jonathan Simonis, stichting PAS / gemeente Arnhem)
• LOGO & Ondernemend Leren, een goede combinatie (Judith Kat)
• Differentiëren met LOGO 3000 (Mariska Groeneveld)
• Een schat aan woorden, hoe meet je dat? (Gerben Veerbeek, CITO)
• ‘Wereld vol woorden’, speciaal voor nieuwkomersonderwijs (Mariska Groeneveld / Hanna Kuijs)
• De kracht van taaldenkgesprekken (Hanna Kuijs)

16:15

Plenaire sessie
Tijdens deze slotsessie bespreken we de resultaten van de dag en maken we de winnaars van het woordenschatspel bekend.

Borrel

Het programma is nog niet definitief. Heeft u specifieke vragen of wensen rond het programma? Geeft u dat dan aan op het aanmeldingsformulier.

Voorwaarden Schooltaalwoorden Challenge

1. Algemeen

Deze voorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de ‘Schooltaalwoorden Challenge‘ (hierna: ‘de Actie’). De Actie is een initiatief van LOGO3000 LOGOgroep 3 en LOGO schooltaalwoorden (verder te noemen: ‘de Organisator’) gevestigd te Baarn en kantoorhoudende aan de Gerrit van der Veenlaan 4 te (3743 DN) Baarn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24347194. De actievoorwaarden zijn leidend.

De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator bekend gemaakt worden via de website https://www.logo3000.nl/de-schooltaalwoorden-video-challenge.

Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Deze Actie begint op 1 juni 2019 en eindigt op 5 juli 2019 (hierna: ‘de Actieperiode’).

2. De Actie

Ter gelegenheid van de lancering van LOGO Schooltaalwoorden wordt er een video-challenge georganiseerd, waarmee je €1000,- kunt winnen voor je klas: vrij te besteden!

Inhoud van de actie:

 • Beluister het liedje ‘Door de regen’ met je klas. Dit is één van de liedjes uit LOGO Schooltaalwoorden. Hiernaast vind je het liedje ook in de karaoke-versie.
 • Maak een originele video waarin  (een deel van) dit liedje centraal staat, bijvoorbeeld een flashmob, playback-flimpje of een te gekke dans-opname in kleurige regenkleding. Iedereen kan meedoen, alles mag en kan!
 • Upload jullie video op jullie eigen YouTube-kanaal en voeg de hashtag #LOGOvideochallenge toe. Je mag jullie video ook via WeTransfer sturen naar info@logo3000.nl, dan plaatsen wij de video op het YouTube-kanaal van LOGO 3000.
 • Uit de inzendingen wordt op 5 juli 1 winnaar bekendgemaakt. De uitslag is te zien op: https://www.logo3000.nl/de-schooltaalwoorden-video-challenge.
 • Video’s die tijdens de Actieperiode worden geüpload blijven eigendom van de Deelnemers maar mogen rechtenvrij door de Organisator worden gebruikt.
 • De video mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die aanstootgevend of obsceen kunnen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden om vulgaire, hatelijke, racistische, bedreigende en/of seksueel getinte teksten en beelden te gebruiken.

Indien de video inbreuk maakt op enige rechten van derden of anderszins onrechtmatig of ongepast is, zal de Organisator de link naar de video (laten) verwijderen en zal de betreffende Deelnemer worden uitgesloten.

3. Deelname

 • Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

4. Privacy

 • De Deelnemers zijn verplicht correcte, actuele en complete informatie te verschaffen over hun persoon en hun school.
 • Voor Deelnemers die onjuiste informatie verschaffen vervalt de deelname.
 • De Deelnemer ziet erop toe dat in de video de privacy van daarin getoonde personen (zoals leerlingen) niet wordt geschonden.
 • De Deelnemer gaat akkoord met het verwerken van persoonsgegevens voor het organiseren en het uitvoeren van de Actie (waaronder het aanwijzen en op de hoogte stellen van winnaars van de Actie, en het uitreiken van de prijzen). Op deze gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deelnemer machtigt Organisator voor het gebruik van deze gegevens in het kader van de Actie.
 • De Organisator verstrekt persoonsgegevens van Deelnemers slechts aan derden waarmee de Organisator samenwerkt in het kader van deze Actie.

5. Aansprakelijkheid

 • De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van de Deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
 • De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden die bij deze Actie betrokkenen zijn, zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.
 • De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruikte video-, audio-, en beeldmateriaal en de inhoud van de vlog van de Deelnemers, daaronder begrepen maar niet beperkt tot eventuele (nadelige) gevolgen wegens publiciteit die de Deelnemer toekomt.
 • Door een video in te zenden voor deze Actie vrijwaren de Deelnemers de Organisator van alle aanspraken door derden op de gebruikte content in hun vlog.
 • Door een video in te zenden voor deze Actie geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisator om de video openbaar te (laten) maken in het kader van de Actie.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

De Deelnemer verleent aan Organisator een eeuwigdurende, wereldwijde, exclusieve, overdraagbare licentie tot het gebruik van de vlog in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de openbaarmaking of verveelvoudiging van deze video(‘s) en/of foto’s of gebruik voor andere promotionele doeleinden. De Organisator is hiervoor geen vergoeding verschuldigd. Voor zover mogelijk doet de Deelnemer afstand van zijn of haar persoonlijkheidsrechten in de zin van de Auteurswet.

7. Prijzen

 • Er is 1 prijs te winnen.
 • De winnende klas krijgt €1000,- : vrij te besteden.
 • Binnen 3 weken na het eindigen van de Actie wordt de prijswinnaar persoonlijk benaderd.
 • Bij eventuele weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Slotbepalingen

 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.